401k

Kế hoạch hưu trí 401k – 401(k) Plan

Kế hoạch hưu trí 401k – 401(k) Plan

Kế hoạch hưu trí 401k là gì?Kế hoạch hưu trí 401k là một kế hoạch tiết kiệm hưu trí và đầu tư được các doanh nghiệp tại Mỹ đưa ra. Kế hoạch 401k cung cấp cho nhân viên một khoản giảm thuế có lợi đối với số tiền họ góp vào. Các khoản đóng góp này sẽ tự động được rút từ tiền lương của nhân viên và được đầu tư vào các quỹ do nhân viên lựa chọn (ví dụ như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ hoạc tiền mặt). Nhân viên có thể lựa chọn đóng góp…
Xem thêm