CAC

Chi phí sở hữu khách hàng – Customer Acquisition Cost (CAC)

Chi phí sở hữu khách hàng – Customer Acquisition Cost (CAC)

Chi phí sở hữu khách hàng (Customer Acquisition Cost - CAC) là các chi phí liên quan đến việc làm thế nào để doanh nghiệp có thêm một khách hàng mới. Nói cách khác, CAC bao gồm các nguồn lực và chi phí phát sinh cần thiết để có thêm một khách hàng. Chi phí sở hữu khách hàng là một chỉ số trong kinh doanh, thường được sử dụng chung với chỉ số giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value - LTV) để đo lường giá trị do khách hàng mới tạo ra.Công thức để tính chi…
Xem thêm