Change

Mô hình quản trị sự thay đổi Kurt Lewin

Mô hình quản trị sự thay đổi Kurt Lewin

Sự thay đổi là quá trình diễn ra xuyên suốt trong doanh nghiệp bất kể quy mô, ngành nghề. Thế giới hiện nay thay đổi đang thay đổi nhanh chóng và các công ty cũng cần phải có bước chuyển mình theo. Những tổ chức xử lý tốt sự thay đổi sẽ phát triển mạnh, ngược lại các doanh nghiệp không có sự thay đổi sẽ phải vật lộn để duy trì và tồn tại. "Quản trị sự thay đổi" là một khái niệm quen thuộc trong hầu hết các doanh nghiệp hiện nay. Nhưng cách doanh nghiệp quản lý…
Xem thêm