chuỗi giá trị

Chuỗi giá trị của Porter (Porter’s Value Chain)

Chuỗi giá trị của Porter (Porter’s Value Chain)

Chuỗi giá trị là gì? Chuỗi giá trị là một mô hình mô tả đầy đủ các chức năng, hoạt động cần thiết để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ trong doanh nghiệp. Các công ty phân tích chuỗi giá trị của mình để đánh giá các chi tiết từng hoạt động kinh doanh. Mục đích của việc phân tích chuỗi giá trị là làm tăng hiệu quả sản xuất để một công ty có thể mang lại giá trị tối đa với chi phí thấp nhất có thể. Giá trị được tạo ra và thu được -…
Xem thêm