Feel Felt Found

Kỹ thuật 3F: Feel – Felt – Found

Kỹ thuật 3F: Feel – Felt – Found

Trong cuộc sống chúng ta thường xuyên đối mặt với những phản đối của người khác, đặc biệt là các nhân viên tư vấn bán hàng. Kỹ thuật Feel - Felt - Found là một cách thức tuyệt vời để xử lý những phản đối của người khác dựa trên những cảm xúc phản ứng của họ. Thực tế, phương pháp kỹ thuật này đã xuất hiện từ lâu, tuy vậy chúng ta chưa thực sự hiểu và sử dụng thành thạo kỹ thuật này. Về tóm lược, kỹ thuật Feel - Felt Found bao gồm 3 yếu tố: Feel…
Xem thêm