Henri Fayol

Nguyên tắc quản trị của Henri Fayol

Nguyên tắc quản trị của Henri Fayol

Khi sự nghiệp của chúng ta phát triển, thì các nhiệm vụ liên quan đến chuyên môn và kỹ thuật sẽ được thực hiện ít hơn. Thay vào đó, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc quản lý đội nhóm, lập kế hoạch chiến lược. Tuy vậy, vào những năm đầu thế kỷ 19 thì con người không nghĩ vậy, các nhà quản trị nắm giữ vị trí cấp cao đều là người có chuyên môn kỹ thuật cao nhất. Henri Fayol không nghĩ vậy, ông nhận ra rằng những kỹ năng khiến con người hoàn thành…
Xem thêm