Locke

Học thuyết thiết lập mục tiêu Locke (Locke’s Goal-Setting Theory)

Học thuyết thiết lập mục tiêu Locke (Locke’s Goal-Setting Theory)

Đặt mục tiêu là yếu tố quan trọng trong bất kỳ chiến lược nào. Có rất nhiều nghiên cứu về cách thức thiết lập mục tiêu khác nhau nhằm mục đích tạo ra hiệu quả cho bản thân và các tổ chức. Tiến sĩ Edwin Locke và Gara Latham đã dành nhiều thời gian nghiên cứu lý thuyết thiết lập mục tiêu của mình, theo đó họ xác định có 5 yếu tố cần thiết để giúp ích cho việc thiết lập mục tiêu. Sau đó vào năm 1990, họ đã xuất bản cuốn sách "A Theory of Goal Setting…
Xem thêm