MBO

Quản trị theo mục tiêu – Management by Objectives (MBO)

Quản trị theo mục tiêu – Management by Objectives (MBO)

Quản trị theo mục tiêu - Management by Objectives (MBO) là gì? Quản trị theo mục tiêu (MBO) là một mô hình quản lý chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bằng cách xác định rõ ràng các mục tiêu được cả cấp quản lý, nhân viên đồng ý và thực hiện. Với việc có được tiếng nói chung trong việc thiết lập mục tiêu và kế hoạch hành động sẽ khuyến khích sự tham gia và cam kết của nhân viên, cũng như có thể gắn kết các mục tiêu trong toàn tổ chức.…
Xem thêm