nhà quản trị

Quản lý và quản trị

Quản lý và quản trị

Quản lý và quản trị là 2 khái niệm quen thuộc với chúng ta, tuy vậy nhiều người vẫn chưa hiểu rõ sự khác biệt giữa 2 khái niệm này. Nói một cách đơn giản nhất, quản lý là kỹ năng mà giúp người khác hoàn thành công việc. Quản trị là một quá trình quản trị toàn bộ tổ chức một cách hiệu quả. Sự khác biệt quan trọng nhất là quản lý thì quan tâm tới việc chỉ đạo hoặc hướng dẫn các hoạt động của tổ chức, còn quản trị thì tập trung hơn vào việc đưa…
Xem thêm
Định nghĩa, phân loại và kỹ năng của nhà quản trị

Định nghĩa, phân loại và kỹ năng của nhà quản trị

Nhà quản trị là ai?Về định nghĩa, nhà quản trị là những người làm việc trong tổ chức, điều khiển công việc của người khác và chịu trách nhiệm trước kết quả hoạt động của họ. Nhà quản trị là người lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát con người, tài chính, vật chất và thông tin một cách có hiệu quả để đạt được mục tiêu.Như vậy có thể thấy, nhà quản trị làm việc trong một tổ chức. Tổ chức là một sự xếp đặt người một cách hệ thống nhằm thực hiện một mục…
Xem thêm