nhận thức

Thang đo tư duy nhận thức Bloom

Thang đo tư duy nhận thức Bloom

Thang đo Bloom là gì?Năm 1956, thang đo Bloom đã được đề xuất bởi Benjamin Bloom, đây được xem là một mô hình học tập rất nổi tiếng được áp dụng rộng rãi. Gần đây vào năm 2001, thang đo này đã được sửa đổi và cập nhật thêm. Mô hình này giải thích cách thức hoạt động của học tập, cách việc cải thiện học tập như thế nào. Có thể nói thang đo này được áp dụng trong toàn bộ lĩnh vực chứ không riêng giáo dục.Học thuyết Bloom đầu tiên được giới thiệu gồm 3 mô hình…
Xem thêm