OGSM

Khung mô hình OGSM

Khung mô hình OGSM

Khung mô hình OGSM là gì?Khung mô hình OGSM là công cụ được sử dụng để chuyển các mục tiêu chính thành các hành riêng lẻ. Công cụ này được các doanh nghiệp sử dụng để thực hiện các chiến lược một cách hiệu quả, đảm bảo những công việc được thực hiện theo đúng mục tiêu đề ra.OGSM là viết tắt của Objective (Mục tiêu), Goals (Mục đích), Strategies (Chiến lược), và Measures (Thước đo). Bốn yếu tố của OGSM giúp doanh nghiệp liên kết tầm nhìn, mục tiêu dài hạn của họ với những mục tiêu, hành động…
Xem thêm