POSDCORB

Học thuyết POSDCORB

Học thuyết POSDCORB

POSDCORB là gì? POSDCORB là từ viết tắt của Planning (Hoạch định), Organizing (Tổ chức), Staffing (Nhân sự), Directing (Chỉ huy), Coordinating (Phối hợp), Reporting (Báo cáo) và Budgeting (Ngân sách). Đây là 7 chức năng của quản trị do Luther Gulick và Lyndall Urwick đưa ra vào năm 1937 trong cuốn sách "Papers on the Science of Administration" (tạm dịch: Luận cứ về khoa học quản trị). Theo tác giả, các từ viết tắt này tổng hợp toàn bộ nhiệm vụ của bất cứ người quản trị nào nắm quyền điều hành công việc trong bất cứ tổ chức…
Xem thêm