quan hệ trong công việc

4 khía cạnh quan hệ trong công việc

4 khía cạnh quan hệ trong công việc

Một đội nhóm hoạt động hiệu quả khi có những thành viên với nhiều phẩm chất có thể bổ sung và thúc đẩy lẫn nhau. Việc thành lập một đội nhóm như vậy là một nhiệm vụ rất khó khăn đối với các nhà quản lý. Việc kết hợp các kỹ năng của các thành viên là rất quan trọng, giúp cho việc tạo động lực cho cả nhóm, tăng mức độ hạnh phúc và cải thiện năng suất cho toàn bộ tổ chức. 4 khía cạnh quan hệ trong công việc của Timothy Butler và James Waldroop có thể…
Xem thêm