quản lý

Quản lý và quản trị

Quản lý và quản trị

Quản lý và quản trị là 2 khái niệm quen thuộc với chúng ta, tuy vậy nhiều người vẫn chưa hiểu rõ sự khác biệt giữa 2 khái niệm này. Nói một cách đơn giản nhất, quản lý là kỹ năng mà giúp người khác hoàn thành công việc. Quản trị là một quá trình quản trị toàn bộ tổ chức một cách hiệu quả. Sự khác biệt quan trọng nhất là quản lý thì quan tâm tới việc chỉ đạo hoặc hướng dẫn các hoạt động của tổ chức, còn quản trị thì tập trung hơn vào việc đưa…
Xem thêm