STP

Mô hình STP

Mô hình STP

STP là gì? Mô hình STP trong Marketing được viết tắt bởi 3 từ Segmentation (Phân khúc thị trường), Targeting (Lựa chọn thị trường mục tiêu) và Positioning (Định vị sản phẩm trên thị trường). Đây là một mô hình gồm 3 bước để xác định các phân khúc thị trường tốt nhất cho sản phẩm cũng như công ty, sau đó có các chiến lược marketing phù hợp theo các đối tượng mục tiêu khác nhau. Mô hình này được sử dụng rất rộng rãi, mang tính hiệu quả cao bởi vì STP tập trung vào việc chia khách…
Xem thêm