Tâm lý

Tâm lý và mục đích của việc nghiên cứu tâm lý

Tâm lý và mục đích của việc nghiên cứu tâm lý

Tâm lý là gì Trong từ điển Tiếng Việt, “Tâm lý” được định nghĩa “Tâm lý là ý nghĩa, tình cảm, làm thành thế giới nội tâm, thế giới bên trong của con người”. Ngoài ra, theo quan điểm của Triết học thì “Tâm lý là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua chủ thể, tâm lý người có bản chất xã hội lịch sử. Đây chính là bản chất của hiện tượng tâm lý người theo quan điểm Tâm lý học Marxist. Tâm lý người bao gồm tất cả những hiện tượng tinh thần…
Xem thêm