toàn cầu hoá

Toàn cầu hoá (Globalization)

Toàn cầu hoá (Globalization)

Toàn cầu hoá là gì? Toàn cầu hóa là sự phổ biến của các sản phẩm, công nghệ, thông tin và việc làm xuyên biên giới quốc gia và các nền văn hóa. Về mặt kinh tế, toàn cầu hoá được hiểu là sự phụ thuộc lẫn nhau của các quốc gia trên toàn cầu được thúc đẩy thông qua thương mại tự do. Các tập đoàn đạt được lợi thế cạnh tranh trên nhiều mặt thông qua toàn cầu hóa. Họ có thể giảm chi phí vận hành bằng cách sản xuất ở nước ngoài, mua nguyên liệu thô…
Xem thêm